Politika ochrany osobních údajů

Rozsah platnosti politiky ochrany údajů

V rámci společnosti Merlot d’Or s.r.o. je naší povinností respektovat a chránit všechny soukromé a důvěrné informace, které obdržíme při jednání se třetími osobami, včetně osobních údajů jednotlivců (tj. informace týkající se identifikované či identifikovatelné osoby, a to fyzické osoby).

Touto politikou ochrany údajů (“Politika”) vás chceme informovat o tom, jaké údaje shromažďujeme v souvislosti s užíváním našich webových stránek, komunikací se třetími osobami nebo jinými formami vzájemného působení a poskytováním našich služeb, a dále jak takové údaje zpracováváme.

Osobní údaje, které společnosti Merlot d’Or s.r.o. mohou shromažďovat, zahrnují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, faxové číslo nebo jakékoli jiné profesní informace, které nám mohou být poskytnuty. Společnost Merlot d’Or s.r.o. zavedla politiku ochrany údajů v souladu s místními zákonnými požadavky.

Před odesláním osobních údajů a/nebo vyplněním elektronických formulářů uložených na těchto webových stránkách jsou uživatelé a návštěvníci povinni pečlivě si přečíst tuto politiku ochrany údajů. Použitím této webové stránky a/nebo odesláním nám osobních údajů vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů způsobem popsaným v této politice. Pokud s obsahem této politiky nesouhlasíte, neposkytujte nám, prosím, své osobní údaje.

Využívání osobních údajů

Osobní údaje od vás můžeme získat prostřednictvím dotazníků a registračních formulářů, přímým osobním stykem s vámi (např. po telefonu) a pokaždé, když nám zašlete e-mail obsahující vaše osobní údaje nebo díky marketingovému a bezpečnostním monitoringu našich webových stránek. Vaše osobní údaje využijeme pouze v souladu s platnými zákony a předpisy a tehdy, pokud je to nutné pro součinnost mezi vámi a společností Merlot d’Or s.r.o., například pro poskytování vámi sjednaných služeb, pro fakturaci, k ochraně našich práv a oprávněných zájmů a v jiných případech, kdy jsme oprávněni tak učinit bez vašeho předchozího souhlasu nebo v případě, že jste takový souhlas dali. Společnost Merlot d’Or s.r.o. vaše osobní údaje neprodá, nevymění ani neposkytne třetím osobám.

Poskytování produktů a služeb

Vaše osobní údaje můžeme využívat k uspokojování vašich požadavků, zpracovávání vašich objednávek či jinak za účelem plnění nebo vymáhání smlouvy uzavřené mezi vámi a společností Merlot d’Or s.r.o., k zajištění funkčnosti a bezpečnosti našich produktů a služeb, k identifikaci vaší osoby a k předcházení a vyšetření podvodů a dalších případů zneužití.

Rozvoj služeb

Vaše osobní údaje můžeme používat k rozvoji našich služeb. Nicméně většinou pro účely rozvoje našich služeb využíváme pouze souhrnné a statistické informace. Vaše osobní údaje můžeme využít i k přípravě konkrétní nabídky pro vaši osobu a k poskytnutí služby, která bude lépe odpovídat vašim potřebám, například k vypracování doporučení, zobrazení zákaznicky přizpůsobeného obsahu služeb a k reklamě na dostupné služby na našich webových stránkách. Osobní údaje získané na základě toho, že využíváte některou ze služeb společnosti Merlot d’Or s.r.o., můžeme kombinovat s dalšími vašimi údaji, které máme k dispozici, s výjimkou případů, kdy tyto osobní údaje byly získány za jiným účelem. Na základě vašich osobních údajů můžeme vytvářet souhrnné a statistické informace.

Komunikace s vámi a marketing

Vaše osobní údaje můžeme používat ke komunikaci s vámi, například k poskytování informací o našich produktech či službách, které využíváte, nebo pro vaše kontaktování při průzkumu spokojenosti zákazníků. Vaše osobní údaje můžeme využívat pro účely marketingu či průzkumu, například při průzkumu trhu s tím, že v souladu s platnými zákony se na vás můžeme obrátit a informovat vás o nových službách nebo reklamních akcích, které nabízíme. Některé naše produkty a služby mohou být rovněž využity k propagaci služeb jiných společností. Společnost Merlot d’Or s.r.o. však neposkytne vaše osobní údaje jiné společnosti k marketingovým účelům bez vašeho předchozího souhlasu.

Používání "Cookies"

Společnost Merlot d’Or s.r.o. může na svých webových stránkách používat „cookies“. „Cookie“ je informace, kterou webová stránka ukládá na pevný disk počítače uživatelů, aby si o vás pamatovala určité informace při vaší další návštěvě této nebo související webové stránky. Společnost Merlot d’Or s.r.o. může použít cookie pro statistické účely. Pokud si nepřejete dostávat cookies z webových stránek společnosti Merlot d’Or s.r.o., můžete nastavit váš internetový prohlížeč tak, aby vás před přijetím cookies varoval a odmítnout cookie v případě, že vás prohlížeč upozorní na jeho přítomnost. Cookies můžete v prohlížeči také zcela vypnout nebo již nainstalované cookies můžete vymazat, což však může zhoršit možnost využití webové stránky.

Monitoring provozu

Společnost Merlot d’Or s.r.o. může na svých webových stránkách monitorovat veškerý provoz. Monitorovány jsou takové údaje, kterými se počítač uživatele reprezentuje při návštěvě této nebo související stránky. Společnost Merlot d’Or s.r.o. může provozní informace použít pro statistické či marketingové účely. Pokud si přejete údaje o svém provozu skrýt, můžete využít služeb webových anonymizerů, čím veškerý svůj provoz skryjete. Použití anonymizerů může však být obecně mylně interpretováno jako pokus o kompromitaci nebo útok na navštěvované internetové stránky.

Způsoby zpracování údajů a bezpečnost údajů

Společnost Merlot d’Or s.r.o. zavedla příslušná technická a organizační opatření v oblasti bezpečnosti informací za účelem předcházení neoprávněnému či nezákonnému zpřístupnění osobních údajů nebo přístupu k nim, náhodné či nezákonné ztrátě nebo zničení, pozměnění, přenosu či jinému poškození vašich osobních údajů. Mezi tato opatření náleží používání firewallů a zabezpečených serverů, kódování, systémy a procesy správy přístupu, pečlivý výběr zpracovatelů a další technicky a obchodně přiměřená opatření k zajištění řádné ochrany vašich osobních údajů před neoprávněným využitím či zpřístupněním. Tam, kde je to vhodné, můžeme též pořizovat záložní kopie či využívat podobné prostředky k předcházení náhodnému poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Tato opatření zajišťují odpovídající úroveň bezpečnosti ve vztahu k rizikům spojeným se zpracováním údajů a k povaze osobních údajů, které mají být chráněny. Vaše bezpečně shromážděné osobní údaje budou přístupné pouze vybraným oprávněným zaměstnancům společnosti Merlot d’Or s.r.o..

Vaše práva k osobním údajům shromážděným společností Merlot d’Or s.r.o.

Společnost Merlot d’Or s.r.o. uchovává informace o vaší osobě pouze po dobu požadovanou zákonem nebo po dobu nezbytnou pro účel, pro který byla informace získána, maximálně však po dobu deseti let. Vaše práva ke shromážděným a zpracovávaným osobním údajům jsou konkrétně uvedena v příslušných místních zákonech a předpisech na ochranu osobních údajů. Máte právo přístupu k vašim osobním údajům tak, jak byly získány a jak je společnost Merlot d’Or s.r.o. zpracovává, a dále právo požadovat informace o zpracování vašich osobních údajů ze strany společnosti Merlot d’Or s.r.o.. Pokud si přejete vědět, jaké osobní údaje o vás uchováváme, nebo pokud si přejete doplnit, opravit, anonymizovat či smazat neúplné, nesprávné či neaktuální osobní údaje, nebo pokud si přejete, abychom vaše osobní údaje již za žádným účelem nezpracovávali, můžete tohoto práva využít a obrátit se na nás prostřednictvím kontaktů uvedených na této webové stránce. Vezměte, prosím, na vědomí, že v některých případech, zejména pokud si přejete, abychom vaše osobní údaje smazali či zastavili jejich zpracovávání, to může znamenat, že vám již nebudeme moci poskytovat naše služby.

Vymáhání politiky ochrany údajů

Společnost Merlot d’Or s.r.o. jmenovala zaměstnance odpovědného za ochranu osobních údajů. Na vaši žádost vás s tímto zaměstnancem zkontaktujeme. Pokud budete mít dotaz týkající se této politiky či stížnost na způsob, jakým společnost Merlot d’Or s.r.o. využívá vaše osobní údaje, obraťte se na tohoto zaměstnance. Při zjištění jakéhokoli zneužití vašich osobních údajů ze strany společnosti Merlot d’Or s.r.o. bude sjednána co nejrychlejší náprava.

 

Back to top