Obchodní podmínky

Od 1. 3. 2017 je prodávající povinen, podle zákona o evidenci tržeb, vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaným společností Merlot d´Or, s.r.o. od 1.1. 2014.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu www.merlot.cz, kterým je společnost Merlot d´Or, s.r.o., se sídlem Na Roudné 110, 301 00 Plzeň, IČ: 63506581, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni odd. C, vložka 6544 (dále jen prodávající) a Vámi, tedy nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky prodávajícím a jejím potvrzením kupujícímu na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Kupující odesláním objednávky deklaruje, že není osobou mladší 18 let a souhlasí se skutečností, že jej prodávající může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění – především pak výzvou k předložení kopie průkazu totožnosti kupujícího. Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky a její potvrzení ze strany prodávajícího. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány s DPH. Pro každý nákup je vystavován daňový doklad, který je předáván společně se zbožím.

V souladu s § 1837 občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky zaslané na dobírku nebudou akceptovány. Zboží musí být originálně zabaleno, bez vad a dalšího poškození a v původně zakoupeném množství. Na vrácení zboží je zároveň potřeba upozornit prodávajícího pomocí emailu, odeslaného na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., obsahující tyto informace: žádost o odstoupení od smlouvy, příjmení a jméno kupujícího, uvedení čísla objednávky a uvedení čísla bankovního účtu, na který bude kupující požadovat vrácení uhrazení částky. Součástí vracené zásilky musí být kopie daňového dokladu o koupi. Na základě takto vráceného zboží budou prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. Z částky nebude odečtena cena poštovného, byla-li připočtena při odeslání objednávky.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Platební podmínky

Kupující může zboží a případné náklady spojené s objednávkou (dopravné, balné) uhradit následujícím způsobem:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Merlot d´Or, s.r.o., Na Roudné 110, 301 00 Plzeň

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 182798358/300, vedený u společnosti ČSOB, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) – v tomto případě bude zboží prodávajícím odesláno až po připsání platby na uvedený účet.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Balné a doprava

- Při objednávce v ČR v celkové výši 2000 Kč a více si prodávající neúčtuje balné ani poštovné

- Při objednávce v ČR do 2000 Kč si prodávající účtuje 200 Kč poplatek za balné a poštovné

Vzhledem k charakteru nabízeného zboží si prodávající vyhrazuje právo po dohodě s kupujícím v extrémních klimatických podmínkách (teploty vyšší než 25° C a nižší než -5°C) pozdržet dodání zboží a odeslat ho ihned jak to klimatické podmínky dovolují. V opačném případě případné poškození zboží přepravou za nevhodných podmínek nemůže být reklamováno.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

Back to top